LAB DAY

REGULAMIN WYDARZENIA

Biorąc udział w LabDay, zwanym dalej Wydarzeniem, Uczestnik akceptuje poniższy regulamin.

                  I. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Studencki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej zwany dalej Organizatorem.
 2. Wydarzenie odbywać się będzie 24 marca 2018 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
 3. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających w miejscu odbywającego się Wydarzenia. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów regulaminu oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora.
 4. Celem wydarzenia jest promowanie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz zwiększenie zainteresowania rekrutacją na Wydział większej ilości zdolnych i ambitnych osób.             

                  II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem może być uczeń szkoły średniej lub student w grupie zorganizowanej, bądź indywidualnie. Każdy Uczestnik otrzyma przy rejestracji, opaskę uprawniającą do uczestnictwa oraz harmonogram zajęć, w których może uczestniczyć.
 2. Osoba poniżej 18 roku życia może wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.
 3. Grupy zorganizowane zostają, przy uprzednim kontakcie z Organizatorem, przydzielone do specjalnie przygotowanych ścieżek. Do wzięcia udziału w Wydarzeniu jako osoba indywidualna konieczne jest zapisanie się przy pomocy formularza dostępnego na stronie http://labday.pwr.edu.pl/. Konto i sposób wnoszenia opłat za uczestnictwo zostaną podane na stronie.
 4. Szkolenia, przygotowane jako wydarzenia towarzyszące, będą dostępne w formie zapisów indywidualnych. Część szkoleń jest dodatkowo płatna.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przebywać w miejscu do tego wyznaczonym przez Organizatora.
 6. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się poleceniom Organizatora, Wykładowcy lub osób przez niego upoważnionych.
 7. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń oraz sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia, jak i całej Politechniki Wrocławskiej.
 8. Zabronione jest zastawianie lub tarasowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów, a także innych urządzeń, które są niezbędne w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas imprezy.
 9. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką oraz może być zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności materialnej, jak i prawnej.
 10. W przypadku spowodowania zniszczeń przez Uczestnika wydarzenia zostaje sporządzony przez Organizatora Protokół incydentu, w którym sprawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód. W przypadku umyślnego spowodowania zniszczeń, po spisaniu Protokołu nastąpi natychmiastowe wydalenie z wydarzenia, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.
 11. Organizator powiadomi Policję w przypadku przebywania na terenie wydarzenia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także mienia w obrębie wydarzenia.
 12. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu oraz zakłócanie porządku publicznego upoważnia Organizatora do wykluczenia tej osoby z udziału w Wydarzeniu.
 13. W przypadku nieobecności zgłoszonego Uczestnika, jest on zobowiązany jest do znalezienia zastępstwa. Nie przewiduje się zwrotu wpłaconych kwot za uczestnictwo w Wydarzeniu.
 14. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej w obiektach Uczelni.

                  III. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegania zakazu:
 2. posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w miejscu wydarzenia,
 3. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników wydarzenia,
 4. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
 5. wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,
 6. wprowadzanie zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
 7. Osoba wpuszczająca na teren Wydarzenia może odmówić (po konsultacji z Organizatorem lub bez niej) wstępu lub wyprosić z terenu Wydarzenia osobę:
 8. u której stwierdzono posiadanie broni lub jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych Uczestników oraz w innych uzasadnionych przypadkach,
 9. będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 10. Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie lub przebywanie na nim lub osobom usuniętym z terenu Wydarzenia, zgodnie z Regulaminem, nie przysługuje prawo zwrotu należności za udział.
 11. Uczestnik w wypadku nieoczekiwanych zdarzeń zobowiązany jest opuścić miejsce zagrożenia i postępować zgodnie z poleceniami Organizatora lub innych służb porządkowych i ratowniczych.
 12. Uczestnik imprezy w razie zauważenia pożaru lub jakiegokolwiek innego zagrożenia dla osób lub mienia na terenie imprezy obowiązany jest natychmiast powiadomić Organizatorów lub służbę porządkową wydarzenia.
 13. Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia imprezy, jeśli Organizator lub inna upoważniona osoba uzna, że może być zagrożone zdrowie i życie uczestników imprezy.
 14. Jeśli Organizator wyznaczy strefy ograniczonego wejścia np. strefę techniczną przeznaczoną na sprzęt i dla obsługi, to wejście tam nieupoważnionych Uczestników wydarzenia jest zabronione.

                  IV. ZASADY UCZESTNICTWA W WYKŁADACH, PREZENTACJACH I DOŚWIADCZENIACH

 1. Wejście do sali wykładowej, ćwiczeniowej lub laboratorium możliwe jest tylko za zgodą i w obecności Prowadzącego zajęcia.
 2. W czasie zajęć zabrania się opuszczania sali bez wiedzy osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zajęcia miejsca w części przeznaczonej dla publiczności tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu pozostałych Uczestników wydarzenia (np. nie zajmując miejsca na drodze ewakuacyjnej).
 4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z udostępnionych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabronione jest niszczenie urządzeń i wyposażenia sali wykładowej, jej zanieczyszczanie lub zaśmiecanie.
 5. Jeśli wymagają tego zajęcia, obowiązuje bezwzględny nakaz stałego używania fartuchów i okularów ochronnych i innych niezbędnych środków ochrony. Osoby noszące okulary korekcyjne powinny również mieć nałożone okulary ochronne. W salach laboratoryjnych obowiązuje zakaz noszenia szkieł kontaktowych.
 6. Zabrania się uruchamiania aparatury bez wiedzy i nadzoru Prowadzącego doświadczenie, obsługiwania jej w sposób niezgodny ze wskazaniami i instrukcją Prowadzącego, a także manipulowania przy aparaturze nie należącej do wykonywanego ćwiczenia.
 7. Zabronione jest wykonywanie w laboratorium jakichkolwiek doświadczeń „na własną rękę”.
 8. Zabrania się wylewania do zlewu pozostałości substancji chemicznych, chyba, że są to zneutralizowane kwasy lub zasady nieorganiczne.
 9. Nie wolno wąchać substancji chemicznych bezpośrednio znad naczynia. Należy stosować zasadę „chemik wącha ręką, a nie nosem”.
 10. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu i niesprawnościach aparatury należy natychmiast powiadomić Prowadzącego ćwiczenie.
 11. Po zakończeniu doświadczeń Uczestnik obowiązany jest do uporządkowania stanowiska pracy, zwłaszcza z uwzględnieniem eliminacji zagrożeń, np. rozlane substancje chemiczne, włączone urządzenia elektryczne, płynąca woda w chłodnicy itd.
 12. W przypadku oparzenia oczu chemikaliami należy natychmiast przemyć je obficie łagodnym strumieniem letniej wody i po zasłonięciu oczu jałowym opatrunkiem gazy udać się do lekarza. Skórę oparzoną kwasami lub ługami przemywa się obficie strumieniem zimnej bieżącej wody. Nie stosujemy substancji neutralizujących, ponieważ mogą stanowić dodatkowy czynnik drażniący.
 13. W przypadku wszelkiego rodzaju urazów pierwszej pomocy udziela Prowadzący ćwiczenia, wolontariusz lub osoba odpowiedzialna za obsługę pracowni.
 14. Zabrania się w salach spożywania posiłków i picia napojów oraz używania szkła laboratoryjnego do celów spożywczych.
 15. Zabronione jest głośne zachowywanie się lub zakłócanie w inny sposób spokoju w sali.
 16. Telefony komórkowe podczas wykładu, prezentacji lub doświadczenia powinny być wyciszone lub wyłączone.
 17. W salach i budynkach Politechniki Wrocławskiej obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów.
 18. W przypadku wystąpienia pożaru postępować zgodnie z instrukcją alarmową:

                   –        powiadomić Prowadzącego ćwiczenia oraz współpracowników o powstałym zagrożeniu,

                   –        jak najszybciej wyłączyć wszystkie urządzenia mogące stanowić zagrożenie, odciąć od źródła wody, prądu, gazu itp.

                   –        w sposób bezpieczny opuścić strefę zagrożenia.

                   V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo z ważnych przyczyn do odwołania wydarzenia lub jego części, zmiany programu i formuły – jednak z obowiązkiem aktualnego informowania o wszelkich zmianach. Organizator nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.
 3. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Wydarzenia tylko gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają Regulaminu oraz prawa polskiego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące wynikiem nie przestrzegania postanowień oraz zarządzeń Organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie.
 5. Udział w wydarzeniach oznacza udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Politechnikę Wrocławską. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
 6. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, których nie był w stanie przewidzieć.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a także Regulaminu Uczelni.
 9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://labday.pwr.edu.pl/index.php/regulamin/
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2018r. do zakończenia Wydarzenia.